درباره ما

سادیما در واقع سامانه ای برای ارائه خدمات بازاریابی شبکه های اجتماعی و دیجیتال مارکتینگ به صورت سیستمی و اتوماتیک است.

نام و لوگو

نام سادیما مخفف کلمات سامانه دیجیتال مارکتینگ است اما سادیما خود به عنوان یک اسم خاص استفاده می شود. لوگو هم نوعی از  نوشتار اسم سادیما است.